Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Κλαδικός Συλλογικός Φορέας «ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ» προκηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης», με Αναθέτουσα Αρχή την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε., Θεματικό Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).
Το αντικείμενο της δουλειάς του Συμβούλου περιλαμβάνει:
i. Τη σύνταξη ενός (1) Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής (Πρόσκληση Α),
ii. Την υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β για την υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα (αίτηση ένταξης και συνοπτικά σχέδια διαρθρωτικής προσαρμογής τους),
iii. Την ομαδοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από τα Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού Φορέα τους.
iv. Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Πράξης και τη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση Β.
Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε πενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (€56.000,00) (συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων). Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης), στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο μέχρι την 18 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 στα γραφεία του Φορέα Ιπποκράτους 13, 3ος όροφος –ΑΘΗΝΑ.
Οι προσφορές θα παραλαμβάνονται καθημερινά στα γραφεία της Ενωσης (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) τις ώρες από 10:30 πμ έως και 13:30 πμ.
Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα συνεδριάσει την 21 Φεβρουαρίου 2001 στα γραφεία της Ε.Κ.Φ.Α και ώρα 17:00μμ.

Η παραλαβή της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού θα γίνεται κατά τις ώρες 10:30 πμ έως και 13:30 μμ από τα γραφεία της Ε.Κ.Φ.Α.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ


Διαμαντόπουλος Σπύρος