Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2011

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 16/3/2011

Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Συμβουλίου της ΕΚΦΑ

ΚΤΗΡΙΟ ΒΕΑ
Αθήνα 16 Μάρτη 2011
Συνάδελφοι,
Την τριετία που πέρασε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως διαμορφώθηκε μετά τις παραιτήσεις της Σοφίας Ραφτοπούλου και του Δημήτρη Γεωργακόπουλου, συνεδρίασε 33 φορές έκτακτα και τακτικά, έκανε 5 τομεακές συσκέψεις, και 2 Παναττικές για το δελτίο ταυτότητας των αστυνομικών κα το ασφαλιστικό, δι-οργάνωσε σεμινάρια φωτισμού και πρώτη φορά για μοντάζ βίντεο στα οποία συμμετείχαν πάνω από 60 συνάδελφοι. Κάλεσε τους συναδέλφους και συμμετεί-χε και το ίδιο σε πάνω από 16 κινητοποιήσεις για το Φορολογικό, το Ασφαλιστικό και τα γενικότερα προ-βλήματα σε συνδυασμό με τα ειδικά προβλήματα του κλάδου. Έκανε μια μεγάλη επένδυση σε ένα σύγχρονο φωτοτυπικό μηχάνημα, αναδιάρθρωσε τα προγράμμα-τα τηλεφώνου προς όφελος της ΕΚΦΑ, έμεινε πίσω στην έντυπη ενημέρωση, μια που έκανε μόνο 4 εκδό-σεις στο εφημεριδάκι, αύξησε όμως σημαντικά τη ε-νημέρωση με e-mail, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση. Συμμετείχε σε 2 Photovision, στη μία του 2009 διορ-γάνωσε και έκθεση φωτογραφίας με πολύ μεγάλη επι-τυχία. Ενίσχυσε οικονομικά και την ΠΟΦ και την ΟΒΣΑ για την καλύτερη λειτουργία τους. Κάναμε 67 νέες εγγραφές μελών. Παρεμβήκαμε δραστικά περι-φρουρώντας τα μέλη μας από κακούς επαγγελματίες την περίοδο της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων των αστυνομικών. Διοργανώσαμε δύο χορούς με επιτυχία. Φέτος προτείνουμε στο νέο Δ.Σ. να διοργανώσει χορό στα πλαίσια των 95 χρόνων της ΕΚΦΑ στις 2 Απρίλη, καθώς και να βρεθούν τρόποι να γιορτάσουμε το γε-γονός πολυποίκιλα. Τέλος, διοργανώσαμε τρεις εκ-δρομές στο Πόρτο Γερμενό, Ναύπλιο, Λαύριο, συνε-χίζοντας την παράδοση της αργίας του Αγίου Πνεύ-ματος και μάλιστα στην τελευταία μπορέσαμε να επι-σκεφτούμε τα μεταλλεία και το μουσείο, καθώς και να τα φωτογραφίσουμε.
Την 3ετία που πέρασε και ειδικά μετά την ψήφιση του Μνημονίου τα πράγματα άλλαξαν δραματικά για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, φυσικά και σε μας σαν αναπόσπαστο κομμάτι της. Το συντριπτικά μεγάλο μέρος των πελατών μας είτε έχασε τεράστιο κομμάτι από το εισόδημά του είτε απολύθηκε και το έχασε ολοκληρωτικά είτε, ακόμα ακόμα συρρικνώθη-κε το συνολικό διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα. Η πτώση του τζίρου μας από την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, τώρα με την φτώχεια των πελατών μας, οδηγείται στο ναδίρ. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια σωστά εκτιμούσαμε ότι ανάσα στον κλάδο δίνουν οι φωτογραφίες διαβατηρίου, σήμερα όλοι ξέρουμε ότι αυτές μειώνονται δραματικά γιατί ελάχιστα διαβατή-ρια εκδίδονται εφόσον ο κόσμος δεν έχει χρήματα για ταξίδια ψυχαγωγίας αλλά και επαγγελματικά που λό-γω της κρίσης συρρικνώνονται και αυτά. Είναι χαρα-κτηριστικό ότι ενώ το 2011 έληγαν όλα τα διαβατήρια δεν είχαμε καμιά έκρηξη δουλειάς όπως το 2006. Η μόνη λύση για την αύξηση του τζίρου μας είναι να πάρουν λεφτά οι πελάτες μας, για αυτό στηρίξαμε κά-θε κινητοποίηση των στρωμάτων της κοινωνίας που διεκδικούσαν για αυτούς και για εμάς. Η λαίλαπα του ασφαλιστικού νομοσχεδίου οδηγεί σε μετωπική ρήξη, αλλάζει τη φιλοσοφία της ασφάλισης, την κάνει απο-κλειστικά ανταποδοτική και μάλιστα όσον αφορά τις συντάξεις δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να γίνουν απλά επιδόματα. Έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση για το ασφαλιστικό. Σήμερα θα βάλω μόνο 7 σημεία αιχ-μής.
1. Μείωση των εισφορών
2. Κρατική χρηματοδότηση του ΟΑΕΕ με ποσό που θα καλύπτει την απρόσκοπτη λειτουρ-γία του και θα εγγυάται τις συντάξεις.
3. Ρύθμιση των χρεών των ασφαλισμένων με δόσεις που δε θα ξεπερνούν το 15% του ασφα-λίστρου. Καμιά προσαύξηση.
4. Σταμάτημα τώρα των δικαστικών διώξε-ων των ασφαλισμένων που αδυνατούν να πληρώ-σουν.
5. Κατώτατη σύνταξη στα 1150€ στα 60 χρόνια για τους άνδρες, στα 55 χρόνια για τις γυ-ναίκες.
6. Δημόσια δωρεάν ιατροφαρμακευτική πε-ρίθαλψη για όλους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
7. Άμεση εκλογή διοίκησης και ελεγκτικής επιτροπής του ΟΑΕΕ από τους ασφαλισμένους.
Συνάδελφοι,
Αντί να αντιμετωπιζόμαστε ως ευπαθή ομάδα πληθυσμού που πλήττεται από την κρίση, η κυβέρνη-ση συνεπικουρούμενη από τα παπαγαλάκια της, μας αντιμετωπίζει σαν πολίτες Γ’ κατηγορίας, φοροφυγά-δες και κλέφτες. Μας βάζει να κυνηγάμε αποδείξεις και έτσι μας μειώνει το αφορολόγητο. Είναι ευθύνη του κράτους να συλλάβει τη φοροδιαφυγή. Πώς να το κάνει όμως αφού το κράτος είναι των φοροφυγάδων;
Τρία πράγματα για τη φορολόγησή μας.
• Ατομικό αφορολόγητο 20.000€, οικογε-νειακό 40.000€ συν 5.000 για κάθε παιδί, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Μοναδικός τρόπος φορολόγησης τα βι-βλία μας.
• Άμεση μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30%, όση είναι περίπου και η απώλεια εισο-δήματος τον τελευταίο χρόνο.
Συνάδελφοι,
Είπα και παραπάνω ότι η μόνη λύση για την ανα-θέρμανση της αγοράς είναι να αυξηθεί το εισόδημα του πελάτη μας. Κάθε μορφή δανεισμού όσο ευνοϊκή και να είναι, χωρίς αναθέρμανση της αγοράς, μας βουλιάζει περισσότερο στα χρέη. Η ένταξη του κλά-δου στο ΕΣΠΑ και σε ειδικές χρηματοδοτήσεις για να ανταπεξέλθουμε στην αλλαγή τεχνολογίας σε συνδυ-ασμό με το παραπάνω αποτελεί μονόδρομο που όμως είναι κλειστός και θα πρέπει να τον ανοίξουμε με πιέ-σεις και κινητοποιήσεις προς τα υπουργεία.
Απαιτούμε την άμεση κατάργηση του ψευδεπί-γραφου νόμου για τα κλειστά επαγγέλματα που σε συνδυασμό με τη διεύρυνση του ωραρίου έχει απο-κλειστικό σκοπό τη μεγαλύτερη συρρίκνωση των μι-κρών επιχειρήσεων και την αναδιανομή της οικονομι-κής πίτας υπέρ των πολυκαταστημάτων που τελικά οδηγεί στην πλήρη χειραγώγηση των τιμών. Διεκδι-κούμε για όλα τα καταστήματα, μικρά και μεγάλα, 48 ώρες λειτουργίας τη βδομάδα, με συνεχές ωράριο. Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής αργίας.
Άλλο ζήτημα που μας αφορά ιδιαίτερα από τους νόμους που ψηφίστηκαν πρόσφατα είναι ο νόμος για τις πιστοποιήσεις. Είναι ένας νόμος που πιστοποιεί δεξιότητες και όχι επαγγέλματα. Άλλωστε τα προη-γούμενα πιστοποιημένα επαγγέλματα τα κατήργησαν με το νόμο για τα «κλειστά επαγγέλματα». Εμείς έ-χουμε καθαρή θέση για την πιστοποίηση του επαγ-γέλματος. Αν πετύχουμε να γίνει (μάλλον στις σημε-ρινές συνθήκες αδύνατον) θα πρέπει να έχουμε λόγο και ρόλο ως γνώστες και να υλοποιηθεί με τη συμμε-τοχή μας μέσα από δημόσιο φορέα.
Δυο κουβέντες για τα πνευματικά δικαιώματα. Όσο αφορά τα πρωτογενή δεχόμαστε μεγάλη πίεση από τους πελάτες μας για να τους δίνουμε τα αρχεία. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι δεν πουλάμε φωτο-γραφίες αλλά το δικαίωμα χρήσης τους. Έτσι όπως παλιότερα πουλούσαμε το πρωτότυπο slides στην α-νάλογη τιμή, ανάλογα τη χρήση, έτσι πρέπει να συ-μπεριφερόμαστε και με την πώληση των αρχείων μας. Όσον αφορά τα δευτερογενή, πρέπει να πούμε ότι δε-χόμαστε μεγάλη επίθεση. Υπάρχει αλλαγή κλίματος στην Ε.Ε. και οι ντιρεκτίβες που έρχονται είναι σε βάρος των δημιουργών. Επίσης έχει ξεκινήσει μια στοχευμένη προσπάθεια από τη ΓΣΕΒΕΕ για την αλ-λαγή του νόμου 2121/93 κάτω από την πίεση κυρίως των εστιατόρων.
Η νέα διοίκηση θα πρέπει μέσα από την ΠΟΦ να απαιτήσει τριμερή συνάντηση ΠΟΦ-ΓΣΕΒΕΕ- Ομο-σπονδίας Εστιατόρων για να λυθεί το πρόβλημα και να σταματήσει κάθε προσπάθεια αλλαγής του νόμου σε βάρος των δημιουργών. Η στήριξη του ΄ΦΟΙΒΟΥ΄ είναι αυτονόητη
Ο παραεπαγγελματισμός που σε περιόδους κρίσης γιγαντώνεται και μας αφαιρεί ένα σημαντικό μέρος εργασιών- εισοδήματος μας βρίσκει προβληματισμέ-νους. Δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα με τον εξαθλι-ωμένο εργαζόμενο ή άνεργο που προσπαθεί να συ-μπληρώσει το εισόδημά του με όποιον τρόπο μπορεί, αρκεί αυτό να μη γίνεται με τρόπο που να οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στο χορό έχουν μπει οι Δήμοι, οι Νομαρχίες, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και συνάδελφοι που κλείνουν τα μαγα-ζιά τους και δουλεύουν «μαύρα» από το σπίτι. Θεω-ρούμε πως είναι ατελέσφορο οτιδήποτε κι αν κάνουμε για να ανακόψουμε και όχι να σταματήσουμε, πράγμα αδύνατο, τον παραεπαγγελματισμό στο σημερινό σύ-στημα και τη σημερινή κατάσταση. Το μόνο ίσως που πρέπει να εντείνουμε είναι κάποιες παραστάσεις στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Τέλος θέλουμε να πούμε για το θέμα της επιμόρ-φωσής μας. Η συνεχής αλλαγή τεχνολογίας απαιτεί σωστή επιλογή εξοπλισμού, αλλά και συνεχή επιμόρ-φωση. Σε πολύ μικρό βαθμό αυτό καλύπτεται από τα ΚΕΚ της ΓΣΕΒΕΕ, παρόλο που αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνουν. Το πρόβλημα θα λυθεί οριστικά με προγράμματα από δημόσιο φορέα (π.χ. ΤΕΙ) που θα μπορούμε δωρεάν να παρακολουθούμε όλοι. Αυτή είναι η κατεύθυνση και η διεκδίκησή μας. Αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα αξιοποιήσουμε οτιδήποτε άλλο υπάρχει, όπως το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, το οποίο με τους κατάλληλους χειρισμούς μπορεί να προσφέρει σε πά-νω από 130 συναδέλφους επιμόρφωση. Από αυτό το πρόγραμμα πέρα από τις μελέτες που θα γίνουν θα μπουν στα ταμεία του σωματείου γύρω στις 14.000€, καθώς και οι συμμετέχοντες θα πάρουν για τη συμμε-τοχή τους στα σεμινάρια γύρω στα 1.000€ ο καθένας. Η απόφαση για συμμετοχή στο πρόγραμμα πάρθηκε με πλειοψηφία 5 υπέρ, 3 κατά. Θα αναπτύξω τη θέση της πλειοψηφίας, όσο για θέση της μειοψηφίας –που κατόπιν δικής τους απαίτησης δεν μπήκε στην εισή-γηση, εδώ είναι οι συνάδελφοι να την εξηγήσουν. Η θέση μας είναι πως φυσικά και μέσω αυτών των προ-γραμμάτων κάποιοι τρώνε λεφτά, όμως εμείς όσον αφορά τα 72.000€ της αίτησής μας δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε να μην υπάρχουν μελέτες και μαθήματα «μαϊμού». Θεωρού-με ότι δεν διαφθείρεται το σωματείο παίρνοντας λε-φτά από το ΕΣΠΑ (δικά μας λεφτά άλλωστε, που έ-χουμε πληρώσει) γιατί δεν τα παίρνουμε με κάποια συμφωνία ή συμβιβασμό. Στην ίδια λογική δεν θα πρέπει να παίρνουμε τις επιχορηγήσεις των Επιμελη-τηρίων ή το Συνδικαλιστικό Πόρο. Τέλος δεν υπήρ-ξαμε ποτέ οπαδοί του «όλα ή τίποτα». Διατηρούμε στο ακέραιο τη θέση μας για δημόσια δωρεάν εκπαί-δευση και μέχρι να το πετύχουμε αξιοποιούμε ό,τι υπάρχει. Άλλωστε η πλειοψηφία της απερχόμενης διοίκησης έχει δρομολογήσει όλες τις διαδικασίες αλ-λά την αίτηση θα την υποβάλλει το νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εσείς θα εκλέξετε.
Κλείνω με δύο προτάσεις. Η πρώτη είναι: Μέσω των ομοσπονδιών και της ΓΣΕΒΕΕ να πιέσουμε ώστε να καταργηθεί η υποχρεωτική εγγραφή και συνδρομή στα επιμελητήρια. Η δεύτερη αφορά τη συνδρομή και προτείνεται, λόγω της συγκυρίας, να μειωθεί σε 35€ από 40€.
Δεν έγινε καμιά αναφορά στην κάρτα του πολίτη και στην κάρτα του μετανάστη γιατί αμέσως μετά θα έχετε ολοκληρωμένη ενημέρωση από το συνάδελφο Κώστα Αλεξίου, Πρόεδρο της ΠΟΦ.
Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 47 ΥΠΕΡ ,9 ΚΑΤΑ ,2 ΛΕΥΚΑ