Τρίτη, 1 Μαρτίου 2011

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Αθήνα: 28/2/2011
Πρακτικό Συνεδρίασης
της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών


Στα γραφεία της Ένωσης Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας σήμερα την 28η Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα , και ώρα 16.00 μ. μ. συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών της Ένωσης που συγκροτήθηκε με την απόφαση συνεδρίασης του 32ου Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους:
1. Γεωργακόπουλος Στέλιος (Πρόεδρος)
2. Kλωνιζάκης Βασίλης
3. Πατλάκας Γιώργος (μέλος)

Διαπιστώθηκε απαρτία και ξεκίνησε η διαδικασία.
Το λόγο παίρνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεωργακόπουλος Σ. , ο οποίος λέγει:
Σχετικά με την προκήρυξη του πρόχειρου Διαγωνισμού (με απόφαση του 32ου Διοικητικού Συμβουλίου της 30ης Ιανουαρίου 2011 ημέρα Κυριακή), Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα: «Διαρθρωτική Προσαρμογή των Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης», με Αναθέτουσα Αρχή την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε., Θεματικό Άξονα 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6: «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ 2007 – 2013).
Ισχύουν όσα καταγράφηκαν στο Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2011
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσφορών μετά από συζήτηση και αφού διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, αποφασίζει ομόφωνα ότι για τον πίνακα αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, ο οποίος έχει ως εξής:ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

α/α Εταιρεία ΣΒΤΠ
1 PLANNING 93,56
2 MASTER A.E. 76,32
3 ΙΝ-ΑΠ 100,00Η Επιτροπή θα συνέλθει εκ νέου προκειμένου να προχωρήσουμε στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού.

Λύεται η συνεδρίαση.


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Γεωργακόπουλος Στέλιος


ΤΑ ΜΕΛΗ
Κλωνιζάκης Βασίλης
Πατλάκας Γιώργος